ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จุลาสัย
  สถ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ),
M.Arch. (U.of Illinois),
Architecte D.P.L.G.
  email : bchulasai@yahoo.com
 
 

แบบ ก.ม. 03ประวัติส่วนตัวและผลงานวิชาการ
ของ รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จุลาสัย
สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------1.  ประวัติส่วนตัว
     1.1  วัน / เดือน / ปีเกิด     28   มีนาคม   พ.ศ.  2495
     1.2  อายุ   54 ปี 
     1.3  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  (เรียงตามคุณวุฒิสูงไปต่ำ  ตามลำดับ)               คุณวุฒิ                 ปี พ.ศ.ที่จบ           ชื่อสถานที่ศึกษาและประเทศ
     1.3.1  Architecte  DPLG.     2527        Unite Pedagogique d’ Architecture No. 1
     1.3.2  Cert.in Town and      2522        Szczecin Technical University, Poland.  Regional Planning  
     1.3.3  M.Arch.                     2520        University of Illinois, Champaign Urbana, U.S.A.
     1.3.4  สถ.บ. ( เกียรตินิยม )  2517        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.  ประวัติการรับราชการ
     2.1  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์    ได้รับเงินเดือนระดับ 9 ขั้น  39,180  บาท
     2.2  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2518
     2.3  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2523
     2.4  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2533
     2.5  ตำแหน่งอื่น ๆ  
           2.5.1   เจ้าหน้าที่ในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารตำแหน่ง สถาปนิก 
           2.5.2   หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
                      2547 - ปัจจุบัน)
           2.5.3   หัวหน้าภาควิชาเคหการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่  2 
                      มิถุนายน  พ.ศ. 2541 – 31  มีนาคม  พ.ศ. 2545
           2.5.4   ผู้ช่วยอธิการบดี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2540 – 30 
                      พฤษภาคม  พ.ศ. 2541
           2.5.5   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพัฒนากายภาพ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                      ตั้งแต่วันที่  9 มกราคม  พ.ศ. 2540 - 30 กันยายน  พ.ศ. 2540
           2.5.6   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการศิลปวัฒนธรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                      ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน  พ.ศ. 2539 - 8  มกราคม  พ.ศ. 2540
           2.5.7   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน  พ.ศ. 2535 – 31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2539
           2.5.8    กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการของส่วนราชการ รัฐ


                       วิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม ตั้งแต่วันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2543 – 2544
           2.5.9    กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการ


                       ชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 – 2543  
           2.5.10   กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ


                        สิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 – 2537
           2.5.11   กรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ (Peer Review) วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประจำปี พ.ศ. 2544 – 2545
           2.5.12   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ  ประจำวารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวด


                        ล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           2.5.13   อนุกรรมการ   อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้รับเงินเดือนใน


                        ระดับ 8  สายงานการสอน  สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารในสถานศึกษา  สำหรับข้าราชการครู


                        สังกัดกรมสามัญศึกษา  สาขาสถาปัตยกรรม  ตั้งแต่วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ. 2545
           2.5.14   กรรมการอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารกรมโยธาธิการเดิม
           2.5.15   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


                        มหาวิทยาลัยรังสิต  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   และคณะผลิตกรรมการเกษตร  มหา


                        วิทยาลัยแม่โจ้
           2.5.16   กรรมการบริหารโบราณสถานแห่งชาติว่าด้วยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS)  ตั้งแต่วันที่  5 


                        ตุลาคม  พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน
           2.5.17   ประธานกรรมาธิการฝ่ายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และอดีตประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคม


                        สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์


     2.6  ผลงานและเกียรติประวัติ   
2.6.1 รางวัลสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมและดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามฯ
- ศาลาราชการุณย์ สภากาชาดไทย 
- โรงแรมเซ็นทรัลโซฟิเทล  หัวหิน
- อาคารจุลจักรพงศ์   และอาคารสถาบัน 2  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.6.2 รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามฯ
- โรงแรมรถไฟหัวหิน  
- เรือนภรตราชา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พิพิธภัณฑ์ ตำหนักดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
2.6.3 หนึ่งในสามของสถาปนิกไทย ประจำคริสตศตวรรษที่ 20
      Dictionnaire de L , Architecture du XXe siecle , Edition  Hazan , Paris, 1996.
 2.6.4 หนังสือรวมเรื่องสั้นชุด หนอนคอนกรีต ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในเจ็ดเล่มสุดท้าย
  รางวัลซีไรท์ ประจำปี พ.ศ. 2542 3.   ภาระงานย้อนหลัง   (เป็นภาระงานที่ทำโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
 3.1  งานสอน
รายวิชาที่สอน   จำนวนนิสิต ชม./สัปดาห์ หน่วยกิต          เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา2501117  STUDIO DSGN         4 ชม./สัปดาห์   4 หน่วยกิต ภาคต้น/2544
2501811  THESIS         3 คน  3 ชม./สัปดาห์ 12 หน่วยกิต 
2506810  THESIS         8 คน  3 ชม./สัปดาห์   9 หน่วยกิต 
2501119  ARCH DSGN I        4 ชม./สัปดาห์   4 หน่วยกิต ภาคปลาย/2544
2501381  INTRO UR/AR CONSERV      3 ชม./สัปดาห์   2 หน่วยกิต
2501518  THESIS         9 คน  3 ชม./สัปดาห์ 12 หน่วยกิต
2501811  THESIS         3 คน  3 ชม./สัปดาห์ 12 หน่วยกิต
2506664  HOUS MORPH ANAL        3 ชม./สัปดาห์       3 หน่วยกิต 
2506810  THESIS         6 คน  3 ชม./สัปดาห์   9 หน่วยกิต 
2501117  STUDIO DSGN        4 ชม./สัปดาห์   4 หน่วยกิต ภาคต้น /2545
2501461  POLLU PROB & CONT         3 ชม./สัปดาห์   2 หน่วยกิต
2501811  THESIS         4 คน  3 ชม./สัปดาห์ 12 หน่วยกิต
2501119  ARCH DSGN I        4 ชม./สัปดาห์   4 หน่วยกิต ภาคปลาย/2545
2501381  INTRO UR/AR CONSERV        3 ชม./สัปดาห์   2 หน่วยกิต
2501518  THESIS       10 คน  3 ชม./สัปดาห์ 12 หน่วยกิต
2501811  THESIS         4 คน  3 ชม./สัปดาห์ 12 หน่วยกิต
2506664  HOUS MORPH ANAL       3 ชม./สัปดาห์      3 หน่วยกิต
2506811  THESIS         6 คน  3 ชม./สัปดาห์ 12 หน่วยกิต 
2501117  STUDIO DSGN        4 ชม./สัปดาห์   4 หน่วยกิต ภาคต้น/2546
2501482  CS URBN/AR CONSERV       3 ชม./สัปดาห์   2 หน่วยกิต
2501811  THESIS         2 คน  3 ชม./สัปดาห์ 12 หน่วยกิต
2506665  FAC PLAN MGNT         3 ชม./สัปดาห์   3 หน่วยกิต
2501119  ARCH DSGN I         4 ชม./สัปดาห์   4 หน่วยกิต ภาคปลาย/2546
2501518  THESIS         9 คน  3 ชม./สัปดาห์ 12 หน่วยกิต
2501811  THESIS         2 คน  3 ชม./สัปดาห์ 12 หน่วยกิต
2506664  HOUS MORPH ANAL         3 ชม./สัปดาห์       3 หน่วยกิต
2506811  THESIS         3 คน  3 ชม./สัปดาห์ 12 หน่วยกิต
2501117  STUDIO DSGN        4 ชม./สัปดาห์   4 หน่วยกิต ภาคต้น/2547
2501296  THAI ARCH HERITAGE       3 ชม./สัปดาห์   3 หน่วยกิต
2501318  ARCH DSGN V         4 ชม./สัปดาห์   4 หน่วยกิต ภาคปลาย/2547
2501642 INDIVIDUAL STUDY   3 ชม./สัปดาห์   3  หน่วยกิต
2501518  THESIS           3 ชม./สัปดาห์  12 หน่วยกิต
2501811  THESIS           3 ชม./สัปดาห์ 12 หน่วยกิต
2501316  ARCH DSGN IV         4 ชม./สัปดาห์   4 หน่วยกิต ภาคต้น/2548
2501742   ARCH STUDIES I   3 ชม./สัปดาห์    3 หน่วยกิต
2501894   Doc DISSERT SEM  
2501897   QUALIRYING EXAM
2501318  ARCH DSGN V         4 ชม./สัปดาห์   4 หน่วยกิต ภาคปลาย/2548
2501381   INTRO UR/AR CONSERV   2 ชม./สัปดาห์   2 หน่วยกิต
2501653  ARCH ENV CONS   3 ชม./สัปดาห์   3  หน่วยกิต
2501518  THESIS           3 ชม./สัปดาห์  12 หน่วยกิต
2501723  ADV ARCH STUDIES    3 ชม./สัปดาห์   3  หน่วยกิต
2501811  THESIS           3 ชม./สัปดาห์ 12 หน่วยกิต
2501894   Doc DISSERT SEM  
3.2  ตำราหรือหนังสือ
       หนังสือ       3.2.1 บัณฑิต จุลาสัย.  โฮเต็ลรถไฟหัวหินแห่งสยามประเทศ.  กรุงเทพฯ, พิมพ์ครั้งที่ 1 : ภาพพิมพ์ , 2530, พิมพ์ครั้งที่ 2 :

                            โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540, พิมพ์ครั้งที่ 3 : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
       3.2.2 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  จุด เส้น ระนาบ ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม.  กรุงเทพฯ, พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2 : ด่าน

                            สุธาการพิมพ์, 2533 และ 2535, พิมพ์ครั้งที่ 3 : บริษัท อีเอสที พรินต์ จำกัด, 2537.
       3.2.3 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  จุด เส้น ระนาบ ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 1.  กรุงเทพฯ,  พิมพ์ครั้งที่ 4 และ 5 : โรง

                            พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 และ 2543.
       3.2.4 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร., พรรณชลัท สุริโยธิน, บรรณาธิการ.  แสงอรุณแห่งสถาปัตยกรรม.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง

                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 และ 2542
       3.2.5 บัณฑิต จุลาสัย.  คู่มือซื้อและสร้างบ้าน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ปกเกล้าการพิมพ์, 2540.
       3.2.6 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร., บรรณาธิการ.  บ้านไทย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
       3.2.7 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  จุด เส้น ระนาบ ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 2.  กรุงเทพฯ, พิมพ์ครั้งที่ 1 : โรงพิมพ์แห่ง

                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541, พิมพ์ครั้งที่ 2 : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
       3.2.8 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  ว่าด้วยสถาปัตยกรรม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
       3.2.9 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
       3.2.10 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  วิธานการออกแบบ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
       3.2.11 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  จุด เส้น ระนาบ บนหาดทราย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
       3.2.12 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น พ.ศ. 2525 – 2544 สมาคมสถาปนิกสยามในพระ

                             บรมราชูปถัมภ์.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
       3.2.13 บัณฑิต จุลาสัย และ ยุวดี ศิริ.  คู่มือคู่บ้าน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2544.
       3.2.14 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร., บรรณาธิการ.  อีบุ๊คแอทอาร์คิเทคเจอร์.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

                             มหาวิทยาลัย, 2544.
       3.2.15 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร., ยุวดี ศิริ.  การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล. 

                             กรุงเทพฯ : โฮมบายเออร์ไกด์, 2544.
       3.2.16 บัณฑิต จุลาสัย.  ชื่อบ้านตำนานแบบ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2545.
       3.2.17 บัณฑิต จุลาสัย และ ยุวดี ศิริ.  คู่มือเลือกซื้อบ้าน.  กรุงเทพฯ : ปกเกล้าการพิมพ์, 2545.
       3.2.18 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร., พีรพงศ์ จันทรา.  อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.  กรุงเทพฯ :

                             สถาบันพระปกเกล้า, 2545. 
       3.2.19 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และคณะ.  ปทานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมและผังเมืองไทย – ฝรั่งเศส.กรุงเทพฯ : โรง

                             พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.  ISBN 974 17 2978 2.
       3.2.20 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  อดีตปัจจุบัน รวมกันได้ใน นิชิจิน., เลอสม สถาปิตานนท์, รศ. และคณะ. มะจิซึคึริ  การ

                              ปลุกชุมชนในญี่ปุ่น  แนวความคิด  และแนวทางปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

                              มหาวิทยาลัย, 2546.  ISBN 974 13 2320 4.  
       3.2.21 บัณฑิต จุลาสัย.  อยู่คอนโด City Life.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2546.
       3.2.22 บัณฑิต จุลาสัย และ ยุวดี ศิริ.  คู่มือคู่บ้าน.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2546.
       3.2.23 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  เรียน รู้ สวย งาม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2546.
       3.2.24 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราและเอกสารวิชาการ  คณะ

                              สถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
       3.2.25 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2547.
       3.2.26 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ สุริยน  ศิริธรรมปิติ,อ.  วัสดุและการก่อสร้าง : ประตูและหน้าต่าง.กรุงเทพฯ : โรง

                             พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. 
       3.2.27 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ เสริชย์  โชติพานิช, ผศ.  การบริหารทรัพยากรกายภาพ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง

                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
       3.2.28 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ทางด้านสุนทรียภาพ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง

                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
       3.2.29 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

                              แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
       3.2.30 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  จากพื้นถึงหลังคาบ้าน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2548.
       3.2.31 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  ซื้อบ้านแบบมืออาชีพ.  กรุงเทพฯ : บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด,2548.
       3.2.32 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  วิวิธพิพิธภัณฑ์.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548.
       3.2.33 ปริญญา ตรีน้อยใส.  จากสยามถึงสาทร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.


       บทความวิชาการ


      -   บัณฑิต จุลาสัย.  วัดวาอารามในกรุงเทพฯ.  จดหมายข่าวสภาวะแวดล้อม  กันยายน  2521.
      -   บัณฑิต จุลาสัย.  การก่อสร้างและสถาปัตยกรรมจะช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไร.  จดหมายข่าวสภาวะแวดล้อม 

                     ธันวาคม  2521.
      -   บัณฑิต จุลาสัย.  ราคาต้นไม้.  

                     -  จดหมายข่าวสภาวะแวดล้อม  พฤศจิกายน  2522,

                      -  สยามรัฐ  28 , 29 และ 31  ธันวาคม  2522. 
      -  บัณฑิต จุลาสัย.  การศึกษาผลกระทบของการก่อสร้างต่อสภาวะแวดล้อม.  จดหมายข่าวสภาวะแวดล้อม   สิงหาคม  2522.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การศึกษาปัญหามลทัศน์ในชุมชนเมือง.  วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวด

                     ล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 7 เล่มที่ 8  (ธันวาคม 2528).
               เอกสารเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 24  สาขาสิ่งแวดล้อม 

                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันที่ 27 – 29  มกราคม  2529.
               เอกสารวิชาการ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ สำนักงานข้าราชการพลเรือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 98 

                     กุมภาพันธ์  2535.
               : TALA News Thailand, Association of Landscape Architecture ฉบับที่ 2  1999.  (2 หน้า)
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการ

                     ใช้ที่ดินและทัศนียภาพ.  เอกสารการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี ปทุมธานี, 10-14  มีนาคม  2540.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสุนทรียภาพ.  การประชุมวิชาการครั้งที่ 1  สาระ

                     ศาสตร์สถาปัตยกรรม 01 : 40  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  17  ตุลาคม  2540.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสุนทรียภาพของโครงการเหมืองแร่.    เอกสารประกอบ การ

                     บรรยายเรื่อง การปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์เหมืองแร่  กรมทรัพยากรธรณี   20  พฤษภาคม  2541. 
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  กลยุทธ์ในการปรับปรุงทัศนียภาพเหมือง.  เอกสารประกอบ
                     คำบรรยายการอบรม การจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี  กรมทรัพยากรธรณี ชั้น 1  อาคาร 1   วันที่ 2  

                     กันยายน  2541.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  หอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศส.  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                     ปีการศึกษา 2540.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การปรับปรุงทัศนียภาพเหมืองหินและโรงโม่หิน.  เอกสารประกอบคำบรรยาย อุตสาหกรรม

                     เหมืองแร่ไทย  โรงแรมคุ้มสุพรรณ  จ.สุพรรณบุรี วันที่ 2  เมษายน  2542 และ โรงแรมเกรนด์จอมเทียน

                     พาเลซ  จ.ชลบุรี  วันที่ 10  กันยายน  2542.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  แนวคิดในการปรับปรุงทัศนียภาพเหมืองแร่และโรงโม่หิน.  เอกสารประกอบคำบรรยาย 
                     การอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี  ครั้งที่ 2   ห้องประชุมใหญ่  กรมทรัพยากรธรณี  ชั้น 1 อาคาร 1 

                     วันที่ 14  กันยายน  2542.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน : พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์จุฬาลงกรณ์

                     มหาวิทยาลัย.  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2543.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  สมเด็จพระบรมราชชนกกับกิจการทางผลประโยชน์จากที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

                    วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฉบับที่ 2  ปีการศึกษา 2543.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  และ เสริชย์ โชติพานิช.  ระบบบริหารอาคารสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วารสารวิชาการ

                     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2543.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  สาระสำคัญบางประการในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงาน

                     สถาปัตยกรรม.  วารสารวิชาการสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย  ปี พ.ศ. 2543.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  แนวทางแก้ปัญหาสุนทรียภาพของโครงการเหมืองหินและโรงโม่หิน.เสนอการประชุมวิชาการ 

                     ครั้งที่ 4  สาระศาสตร์สถาปัตยกรรม 04 : 43   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่  19 –

                     20  ตุลาคม  2543. 
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาเมือง.  เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรม เรื่อง

                     การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  ปทุมธานี  วันที่ 8 มีนาคม  2543.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  แนวทางการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย

                     บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ.  เอกสารประกอบคำบรรยาย  แนวทางการพิจารณารายงานการ

                     วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.โรงแรมนารายณ์  กรุงเทพฯ  วันที่  29   มีนาคม  2543.   
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสาระสำคัญ

                     บางประการในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องงานสถาปัตยกรรม.  เสนอการประชุม

                     วิชาการ  สถาปัตยกรรมสาระศาสตร์  04 : 43  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
                     วันที่  19 – 20   ตุลาคม  2543.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  และ เสริชย์ โชติพานิช.  การบริหารจัดการพื้นที่ และการใช้พื้นที่อาคารเรียนของจุฬาลงกรณ์

                     มหาวิทยาลัย.  เสนอการประชุมวิชาการ  สถาปัตยกรรมสาระศาสตร์ 04 : 43   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่ 19 – 20  ตุลาคม  2543.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  สาระสำคัญบางประการในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงาน

                     สถาปัตยกรรม.  ศาสตร์สถา วารสารวิชาการ  2543.  สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศ

                     ไทย,  2543.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน  พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์  จุฬาลงกรณ์

                     มหาวิทยาลัย.  วารสารวิชาการภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2543.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

                     มหาวิทยาลัย, 2543.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี ศิริ, อ.  ความต้องการบ้านมือสองของประชากรในพื้นที่ตอนเหนือกรุงเทพฯ ปี 2543. 

                    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.  
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์.  วารสาร

                     วิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฉบับที่ 2  ปีการศึกษา  2544.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี ศิริ, อ.  การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ 

                     ปริมณฑล ปี พ.ศ. 2544.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี ศิริ, อ.  ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหา

                    นครและปริมณฑล ปี พ.ศ. 2544.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  และ ยุวดี ศิริ.  ภาวะการณ์ที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  การ

                     ประชุมวิชาการ  สถาปัตยกรรมสาระศาสตร์  05 : 44  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วัน

                     ที่  29 – 30   พฤศจิกายน   2544.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  บทบาทสถาปนิกเรื่องคุณภาพชีวิตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.  วารสาร

                     วิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฉบับที่ 3  ปีการศึกษา 2544.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร., เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, อ. และ วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ, อ.  สามแพร่ง สามรูปแบบการแปรร่าง

                    เมือง.  สาระศาสตร์สถาปัตย์ 06 : 45  ฉบับที่ 6 เล่ม 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

                    2545.  
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี ศิริ, อ.  นิสิตสถาปัตย์ 2545 : สถานภาพที่เปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลง.  สาระ

                    ศาสตร์สถาปัตย์ 06 : 45  ฉบับที่ 6  เล่ม 1  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  Revitalizing Our Architectural Heritages 3 project.  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฉบับที่ 1  ปีการศึกษา 2545.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  E.I.A. ระบบการประกันคุณภาพสำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์.เอกสารประกอบการ 

                     บรรยาย เรื่อง ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับการบริหาร โครงการ   ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  13  มีนาคม  2546.   
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคภายหลังภาวะวิกฤต.  ภาควิชาเคหการ

                    ร่วมกับบริษัทโฮมบายเออร์ไกด์  เอกสารอัดสำเนา, 2546.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  พฤติกรรมผู้บริโภค พ.ศ. 2546.  พรอพเพอร์ตี้ไลน์ ปีที่ 12  ฉบับที่ 295 ปักษ์แรก  (กันยายน 

                     2546).
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  3 กรณีศึกษาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนในประเทศญี่ปุ่น. เอกสารประกอบการ

                    บรรยาย เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและอาคารที่มีคุณค่าในประเทศและต่างประเทศ ของ สำนักผัง

                    เมือง  กรุงเทพมหานคร  ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์  ถนนราชดำเนินกลาง  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ.  3 

                    กันยายน  2546.  
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  สถาปนิกกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย.  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง สถาปนิก

                    กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย  การประชุมวิชาการประจำปี 2546  “สาระศาสตร์ : การประชุมวิชาการ

                    สถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 7”   ณ ห้องบรรยาย 210  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

                    มหาวิทยาลัย.  22  ตุลาคม  2546.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ศุภเชษฐ์  อึ้งอร่าม.  ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย : การศึกษาการก่อสร้างบ้านโดยใช้แบบบ้าน

                    เพื่อประชาชน.  เอกสารวิชาการหมายเลข 12  ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

                    มหาวิทยาลัย, 2546. 
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี ศิริ, อ.  นิสิตสถาปัตย์ 2545 : สถานภาพที่เปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลง.  06 : 45

                    สาระศาสตร์  การประชุมวิชาการประจำปี  สถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง  ครั้งที่ 6.  วารสารวิชาการคณะ

                    สถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฉบับที่ 6  เล่ม 1, 2546.   
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  พฤติกรรมผู้ซื้อที่อยู่อาศัยตามกระบวนการตัดสินใจซื้อของ Kotler.เอกสารประกอบการบรรยาย

                     เรื่อง ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อบ้านและความต้องการข้อมูลข่าวสาร   ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์  เซ็นทรัล

                     พลาซ่า ลาดพร้าว. 5  สิงหาคม  2547.
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  มหกรรมที่อยู่อาศัย.  วารสารสมาคมบ้านจัดสรร  พรอพเพอร์ตี้ไลน์ พลัส,ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 

                     (พฤศจิกายน – ธันวาคม  2547).  ISBN 1685-9197
      -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  พระจุฑาธุชราชฐาน สีชัง : การอนุรักษ์และชุมชน.  บทความวิชาการเสนอในการประชุม

                     วิชาการ ประจำปี 2005  2 ทศวรรษอิโคโมสไทย การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม เส้นทางสู่กฎบัตรแห่งประเทศ

                     ไทย   ณ โรงละครแห่งชาติ.  25 – 26  พฤศจิกายน  2548.


 3.3  งานวิจัย
    
     :   การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
     3.3.1   สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน บริเวณบางกระเจ้าอำเภอ

                พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.  เสนอต่อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ,  2521.  (ผู้ประสานงานโครงการ)
     3.3.2   สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางด่วนโครงการ 1. 

                เสนอต่อ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2521.  (ผู้ร่วมวิจัย – การใช้ที่ดินและภูมิทัศน์ชุมชน)
     3.3.3   คณะทำงานด้านผังเมือง.  โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก – ผังเมือง.  เสนอต่อนายกรัฐมนตรี,  2522.
     3.3.4   บัณฑิต  จุลาสัย.  การศึกษามลทัศน์ในชุมชนเมือง.  วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีที่ 7 

                เล่มที่ 8  (2528).   
     3.3.5   สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางยกระดับ   

                สายตะวันออก.  เสนอต่อ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2530.  (ผู้ร่วมวิจัย - การใช้ที่ดินและทัศนียภาพ) 
     3.3.6   สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างทาง

                หลวงรอบเกาะภูเก็ต.  เสนอต่อ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, 2530.  (ผู้ร่วมวิจัย – การใช้ที่ดินและ

                ทัศนียภาพ) 
     3.3.7   สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการรถรางลอยฟ้า

                พัทยา.  เสนอต่อ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2531. (ผู้ร่วมวิจัย – การใช้ที่ดินและทัศนียภาพ)
     3.3.8   สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการสนามบิน

                เชียงราย.  เสนอต่อ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, 2531. (ผู้ร่วมวิจัย – การใช้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่า

                พิเศษ)
     3.3.9   สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางด่วนสาย

                เอกมัย – รามอินทรา.  เสนอต่อ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2531.  (ผู้ร่วมวิจัย – การใช้ที่ดินและภูมิทัศน์

                ชุมชน)
     3.3.10 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงานไฟฟ้าพลังงาน

                ความร้อนมาบตาพุด.  เสนอต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย, 2534.   (ผู้ร่วมวิจัย – การใช้ที่ดิน

                สุนทรียภาพและนันทนาการ)
     3.3.11 บัณฑิต  จุลาสัย.  มลทัศน์และการควบคุมในเมืองใหญ่.  เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการ

                สภาวะแวดล้อมในทศวรรษหน้า ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  22  พฤศจิกายน  2534.  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)
     3.3.12 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงานไฟฟ้าพลังความ

                ร้อนอ่าวไผ่.  เสนอต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2535.  (ผู้ร่วมวิจัย – การใช้ที่ดิน ภูมิทัศน์ และ

                นันทนาการ)
     3.3.13  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการระบบ

                 ขนส่งมวลชน กทม. 2535. (ผู้ร่วมวิจัย–การใช้ที่ดินและสุนทรียภาพ)
     3.3.14  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระบบขนส่ง

                 มวลชน รฟม.  2536.  (ผู้ร่วมวิจัย – การใช้ที่ดินและสุนทรียภาพ)
     3.3.15  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเรือขนถ่าย

                 ถ่านหิน แหลมฉบัง.  2536.  (ผู้ร่วมวิจัย – การใช้ที่ดินและสุนทรียภาพ)
     3.3.16  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีจ่าย

                 ไฟฟ้าย่อยพระนครใต้.  2537.  (ผู้ร่วมวิจัย – การใช้ที่ดินและสุนทรียภาพ)
     3.3.17  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีจ่าย

                ไฟฟ้าย่อยไทรน้อย.  2537.  (ผู้ร่วมวิจัย – การใช้ที่ดินและสุนทรียภาพ)
     3.3.18  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีจ่าย

                 ไฟฟ้าย่อยหนองจอก.  2537.   (ผู้ร่วมวิจัย – การใช้ที่ดินและสุนทรียภาพ)
     3.3.19  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางเชื่อม

                 ขนอม กระบี่.  2537.   (ผู้ร่วมวิจัย – การใช้ที่ดินและสุนทรียภาพ)
     3.3.20  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางเรือแหลม

                  ฉบัง  ท่าที่ 7.  2537.   (ผู้ร่วมวิจัย – การใช้ที่ดินและสุนทรียภาพ)
     3.3.21  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเรือนิคม

                 อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 2.  เสนอต่อ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2538.   (ผู้ร่วมวิจัย –

                 สุนทรียภาพ)
     3.3.22  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการถนนเลียบแม่น้ำ

                 เจ้าพระยา.  2538.  (ผู้ร่วมวิจัย – ทัศนียภาพและอาคารสำคัญ)
     3.3.23  บริษัท  เซาท์อีสเอเซียเทคโนโลยี จำกัด บริษัท แอพซิลอน จำกัด  และบริษัท หลุยส์เบอร์เยอร์ จำกัด.  การศึกษา

                 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่.  2538.  (ผู้ร่วมวิจัย – ทัศนียภาพ)
     3.3.24  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสุนทรียภาพ.  สาระศาสตร์สถาปัตย์ 01.40 

                 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
     3.3.25  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ

                 โรงไฟฟ้า BLCP ขนาด 2X700 เมกกะวัตต์ มาบตาพุดจังหวัดระยอง.  2543.  (ผู้ร่วมวิจัย – ทัศนียภาพ)
     3.3.26  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงท่าเทียบ

                 เรือเอ 5 แหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี.  2543.  (ผู้ร่วมวิจัย – ภูมิทัศน์และทัศนียภาพ)
     3.3.27  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลัง

                  ความร้อนร่วม 640 เมกกะวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงมาบตาพุด จังหวัดระยอง.  2543.  (ผู้ร่วมวิจัย – การใช้ที่ดิน)
     3.3.28  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาผลกระทบ
                  สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า 2 X 700 เมกกะวัตต์  มาบตาพุด  จังหวัดระยอง.  2543. (ผู้ร่วมวิจัย – ทัศนียภาพ)
     3.3.29  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  แนวทางแก้ไขปัญหาสุนทรียภาพของโครงการเหมืองหินและโรงโม่หิน  สาระศาสตร์สถา

                 ปัตย์ 03.42.02  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

                  มหาวิทยาลัย, 2543.
     3.3.30  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  สาระสำคัญบางประการในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงาน

                  สถาปัตยกรรม.  สาระศาสตร์สถาปัตย์ 04.43  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คณะ

                  สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
     3.3.31  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.  สาระ

                 ศาสตร์สถาปัตย์ 04.43  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
     3.3.32  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และอลงกรณ์ จารุสมบัติ.  ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล  กรณี

                  ศึกษา จังหวัดภูเก็ต.  เอกสารวิชาการหมายเลข 6   ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

                  มหาวิทยาลัย   เอกสารสำเนา, 2545. 
     3.3.33  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ.  กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด

                 ล้อม : โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย.  เอกสารวิชาการ หมายเลข 26  ภาควิชาเคหการ  คณะ

                 สถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.


     :   การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
     3.3.34  เนตรนภิส นาควัชระ และคณะ.  การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตศาสนสถานในกรุงเทพมหานคร.  เสนอต่อ

                 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2523.  (ผู้ร่วมวิจัย)
     3.3.35  แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ศ. ม.ร.ว.  และคณะ.  การวิเคราะห์องค์ประกอบเมืองด้านกายภาพในเขตกรุงรัตนโกสินทร์  : 

                  ตำแหน่งที่ตั้งและความสัมพันธ์ต่อเนื่องของวัง วัด สถาบันราชการ บ้าน ตลาด คลอง สะพาน และถนน.  เสนอต่อ

                  กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.  (ผู้ร่วมวิจัย)
     3.3.36  บัณฑิต จุลาสัย และคณะ.  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

                  รายงานขั้นต้นสภาพอาคารและปัญหาทั่วไปของอาคารอนุรักษ์สภากาชาดไทย เสนอต่อ สภากาชาดไทย.  2533. 
     3.3.37  บัณฑิต จุลาสัย และคณะ.  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

                 การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์รูปแบบดวงโคม วังบางขุนพรหม.  เสนอต่อ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2535. 
     3.3.38  บัณฑิต จุลาสัย และคณะ.  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

                 การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม  :  อาคารที่ทำการกระทรวงพาณิชย์.  เสนอต่อ กระทรวงพาณิชย์, 2535.
     3.3.39  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  คืนชีวิตให้กับมรดกสถาปัตยกรรม  กรณีศึกษาอาคารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การ

                  ประชุมวิชาการ  สถาปัตยกรรมสาระศาสตร์  05 : 44  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่ 

                  29 – 30   พฤศจิกายน   2544.
     3.3.40  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร., เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, อ. และศักดิ์สิน ทองสุขมาก.  การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลอง

                  บางกอกน้อย.  เอกสารวิชาการหมายเลข 7 ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                  เอกสารสำเนา, 2545. 
     3.3.41  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ พรรณชลัท สุริโยธิน, ผศ.  การออกแบบรูปแบบดวงโคมและการส่องสว่างสำหรับวังเท

                 วะเวสม์  ธนาคารแห่งประเทศไทย.  เอกสารวิชาการหมายเลข 2  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะ

                  สถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.


      :   การออกแบบและวางผังมหาวิทยาลัย
     3.3.42  ผุสดี ทิพทัส และคณะ.  การศึกษาโครงการอาคารเรียนรวมกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

                 รายงานวิจัยสถาบัน เสนอต่อฝ่ายวางแผนและพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2528.   (ผู้ร่วมวิจัย)
     3.3.43  เลอสม สถาปิตานนท์ และคณะ.  การศึกษากลุ่มอาคารบริหารส่วนกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  รายงานวิจัย

                  สถาบัน เสนอต่อ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.  (ผู้ร่วมวิจัย)
     3.3.44  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  การศึกษาการใช้ที่ดินสถาบันราชการเมืองหลักภาคเหนือเชียงใหม่. 

                 เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2529.  (ผู้ร่วมวิจัย – กายภาพ)
     3.3.45  บัณฑิต จุลาสัย และคณะ.  การศึกษาโครงการอาคารสถาบันวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์. รายงานวิจัยสถาบัน เสนอ

                 ต่อ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
     3.3.46  กี  ขนิษฐานันท์ และคณะ.  โครงการปรับปรุงผังแม่บทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระยะที่ 1 :  การประเมินผังแม่บท

                 ฉบับปัจจุบัน.  รายงานวิจัยสถาบัน เสนอต่อ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.  (ผู้ร่วมวิจัย)
     3.3.47  บัณฑิต จุลาสัย.  การพัฒนาทางด้านกายภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  หนังสือที่ระลึกจุฬาฯ 80 ปี  โรงพิมพ์

                 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
     3.3.48  เลอสม สถาปิตานนท์, รศ.  และคณะ.  การวางแผนและการดำเนินงานออกแบบก่อสร้างอาคารจุฬาลงกรณ์

                 มหาวิทยาลัย. เสนอกองแผนงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. (ผู้ร่วมวิจัย)
     3.3.49  ทักษิณ เทพชาตรี, ศ.ดร., บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  และกวีไกร ศรีหิรัญ.  การศึกษาเบื้องต้นอาคารพฤกษศาสตร์

                 และธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เสนอกองแผนงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. 

                 (ผู้ร่วมวิจัย)
     3.3.50  บัณฑิต เอื้ออาภรณ์, ผศ.ดร.  และคณะ.  การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารนารถ โพธิ

                 ประสาท.  เสนอกองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.  (ผู้ร่วมวิจัย)
     3.3.51  บัณฑิต เอื้ออาภรณ์, ผศ.ดร.  และคณะ.  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

                 เสนอกองแผนงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. (ผู้ร่วมวิจัย)
     3.3.52  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ เสริชย์  โชติพานิช, อ.  แนวทางการปรับปรุงพื้นที่บริเวณซอยจุฬาลงกรณ์ 42  เสนอ

                 ต่อ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.  
     3.3.53  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  และคณะ.  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณี

                 ศึกษา : อาคารคณะเศรษฐศาสตร์.  เสนอกองแผนงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
     3.3.54  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การออกแบบและวางผังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2453 – 2475.  สาระศาสตร์สถาปัตย์

                 02.41  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

                  2542.
     3.3.55  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ เสริชย์ โชติพานิช, อ.  ระบบบริหารอาคารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  สาระศาสตร์

                  สถาปัตย์ 03.42.01  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
     3.3.56  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ เสริชย์ โชติพานิช, อ.  การบริหารจัดการพื้นที่และการใช้พื้นที่อาคารเรียนของ

                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  สาระศาสตร์สถาปัตย์ 04.43  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

                  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
     3.3.57  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  และ เสริชย์ โชติพานิช.  การบริหารจัดการอาคารของบริษัท ในเครือปูนซิเมนต์ไทย :

                 และธุรกิจบริหารจัดการอาคาร.  เสนอบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด, 2544.
     3.3.58  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และคณะ.  การประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: อาคารสำนักงานจัดการ

                 ทรัพย์สิน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เสนอต่อ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
     3.3.59  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ พรรณชลัท สุริโยธิน, อ.  การประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน : อาคาร

                  สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  เอกสารวิชาการหมายเลข 1  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

                  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เอกสารสำเนา, 2545.


     :   เคหพัฒนาการ
     3.3.60  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี ศิริ, อ.  รายงานผลการวิจัย เรื่อง ภาวะการณ์อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่ตอน

                 เหนือของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ. 2543.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

                 2543.
     3.3.61  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี ศิริ, อ.  รายงานผลการวิจัย เรื่อง ภาวะการณ์อยู่อาศัยของประชากรใน

                 เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ. 2544.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
     3.3.62  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี ศิริ, อ.  การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพฯ และ

                  ปริมณฑล.   เอกสารวิชาการหมายเลข 4   ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

                  2543.
     3.3.63 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี ศิริ, อ.  รายงานผลการวิจัย เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของ

                ประชากรในเขตพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ. 2543.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
     3.3.64 บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี ศิริ, อ.  รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความต้องการบ้านมือสองของประชากรในพื้นที่

                 ตอนเหนือกรุงเทพฯ ปี 2543.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
     3.3.65  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร., ยุวดี ศิริ, อ. และ วรวิทย์ ก่อก้องวิศรุต.  แนวทางการบริหารดูแลหมู่บ้านจัดสรรตามพระ

                 ราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543.  เอกสารวิชาการหมายเลข 5   ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปัตยกรรม

                 ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
     3.3.66  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี ศิริ, อ.  รายงานผลการวิจัย เรื่อง การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของประชากรใน

                  เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ. 2544.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
     3.3.67  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี ศิริ, อ.  รายงานผลการวิจัย เรื่อง การสำรวจปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่

                 อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ. 2544.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

                 มหาวิทยาลัย, 2544.
     3.3.68  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี ศิริ, อ.  รายงานผลการวิจัย เรื่อง ภาวะการณ์อยู่อาศัยของประชากรใน

                 เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2545.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. 
     3.3.69  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ชุลีกร เหมือนละม้าย.  ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย.  เอกสารวิชาการหมายเลข 10   ภาค

                  วิชาเคหการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เอกสารสำเนา, 2545.
     3.3.70  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี ศิริ, อ.  รายงานผลการวิจัย เรื่อง สถานการณ์ที่อยู่อาศัยของประชากรใน

                 เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2546.   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
     3.3.71  บัณฑิต  จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี  ศิริ, อ.  รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรใน

                 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2547.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. 
     3.3.72  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร. และ ศุภเชษฐ์  อึ้งอร่าม.  ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย : การศึกษาการก่อสร้างบ้านโดยใช้

                 แบบบ้านเพื่อประชาชน.  เอกสารวิชาการหมายเลข 12  ภาควิชาเคหการ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

                 มหาวิทยาลัย, 2546.
     3.3.73  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร., ยุวดี ศิริ, อ. และ ศุภวัฒน์ บางชวด.  สภาพการอยู่อาศัยของแรงงานในเขตประกอบการ

                  อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย. เอกสารวิชาการหมายเลข 14  ภาควิชาเคหการ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
     3.3.74   บัณฑิต  จุลาสัย, รศ.ดร. และ ยุวดี  ศิริ, อ.  รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรใน

                  เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2548.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
     3.3.75   บัณฑิต  จุลาสัย, รศ.ดร. และ ศุภวัฒน์ บางชวด.  รายงานผลการวิจัย เรื่อง ห้องน้ำกรณีศึกษา : โครงการบ้านวรา

                  รักษ์ – รังสิต คลอง 3.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
     3.3.76   บัณฑิต  จุลาสัย, รศ.ดร. และคณะ.  รายงานผลการวิจัย เรื่อง ห้องนอน กรณีศึกษา : โครงการบ้านวรางกูล และ

                  บ้านวรารักษ์ – รังสิต คลอง 4.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
     3.3.77   บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  โครงการศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล

                  และจังหวัดภูมิภาค ปี พ.ศ. 2548.  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2548. 


      :   ด้านอื่น ๆ     3.3.78   บัณฑิต  จุลาสัย, รศ.ดร., จามรี อาระยานิมิตสกุล, ผศ. และ ยุวดี ศิริ, อ.  เอกสารงานวิจัยเรื่อง คุณภาพบัณฑิต 

                  คณะสถาปัตย์ ปี 2545.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
     3.3.79   บัณฑิต  จุลาสัย, รศ.ดร., จามรี  อาระยานิมิตสกุล, ผศ. และ ยุวดี  ศิริ, อ.  เอกสารงานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบ

                  คุณภาพบัณฑิต  ปี 2529 และ ปี 2545.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.  
     3.3.80   บัณฑิต  จุลาสัย, รศ.ดร., จามรี  อาระยานิมิตสกุล, ผศ. และ ยุวดี  ศิริ, อ.  เอกสารงานวิจัย เรื่อง คุณภาพบัณฑิต

                  และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2545.  คณะ

                  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. 
 

การบรรยายวิชาการ     -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเมือง. 

                   การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์.  สำนักผังเมือง  กรุงเทพมหานคร.  3 

                    เมษายน  2545. 
     -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  บทบาทสถาปนิกในการช่วยเหลือชุมชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม.  อาคารคณะเทคโนโลยี

                    อุตสาหกรรม  สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา.  26  เมษายน  2545.
     -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพในประเทศไทย  2545 (Facility Management Thailand

                    Seminar 2002).  หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  4  กรกฎาคม  2545.  
     -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  กระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตย์ และการนำไปใช้ปฏิบัติ.  คณะ

                    สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 20  กรกฎาคม  2545.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน. 

                   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  29  กรกฎาคม  2545.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การดูแลรักษาและการใช้อาคารในบริเวณชุมชนเมืองเก่าและบริเวณอนุรักษ์.  งานสัมมนาสร้าง

                   ความรู้ความเข้าใจด้านการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ของ สำนักผังเมือง ณ โรงแรม

                   รัตนโกสินทร์  ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร  กรุงเทพฯ.  20  สิงหาคม  2545.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองในพื้นที่
                   สำคัญทางประวัติศาสตร์ ของ สำนักผังเมือง  กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า  ถนนเยาวราช  เขต

                   สัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ.  5  กันยายน  2545.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมกับการออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมเมือง

                   และชุมชน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  14  สิงหาคม  2545.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ไทยในปัจจุบัน.  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  7 และ

                    21  กันยายน  2545.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  Historical Research in Architecture.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  10 

                   มกราคม  2546. 
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  สัมมนาปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตร. คณะเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฎสวนสุ

                  นันทา.  16  มกราคม  2546.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  คลองแสนแสบ.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
                   มหาวิทยาลัย.  20  มกราคม  2546.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของผู้ซื้อบ้าน  2003.  โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัล พลาซ่า.  12 

                   มีนาคม  2546.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับการบริหารโครงการ.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  13  มีนาคม  2546.  
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  เลือกบ้าน เลือกทำเล.  ณ ห้องวิภาวดีบอลล์รูม บี โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซา.  10 

                  พฤษภาคม  2546.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  บ้าน.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 11  มิถุนายน  2546.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับโครงการอสังหาริมทรัพย์.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  14  มิถุนายน  2546.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน  สำหรับรายวิชา 2008509 Cultural Industry and Facility

                   Management.  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ – มหาวิทยาลัย.  4 และ 11  กรกฎาคม  2546.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การสำรวจพฤติกรรมผู้ซื้อบ้าน.  สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ณ โรงแรมเรดิสัน.  7  สิงหาคม  2546.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  สาทร … จากอดีตถึงปัจจุบัน.  สโมสรโรตารีสาทร  ณ โรงแรมนารายณ์.  14 สิงหาคม  2546.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

                   มหาวิทยาลัย.  21  สิงหาคม  2546.  
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและอาคารที่มีคุณค่าในประเทศและต่างประเทศ.  สำนักผัง

                   เมือง  กรุงเทพมหานคร  ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์.  3  กันยายน  2546. 
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะสีชัง.  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่อง

                  เที่ยวและกีฬา  ณ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อำเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี.  20 

                  กันยายน  2546.
    - บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  สถาปนิกกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย.  การประชุมวิชาการประจำปี 2546  “สาระ

                  ศาสตร์ : การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่องครั้งที่ 7”  ณ ห้องบรรยาย 210  คณะ

                   สถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 22  ตุลาคม  2546.   
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับโครงการอสังหาริมทรัพย์. ณ ห้องบรรยาย 219  คณะ

                  สถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  1  พฤศจิกายน  2546.  
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ปี 2547.   งาน

                   สัมมนา “Real Estate Branding  การสร้างแบรนด์อสังหาริมทรัพย์”  ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว.  10  พฤศจิกายน 

                   2546.  
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  วิเคราะห์พฤติกรรมคนซื้อบ้าน.  งานสัมมนา “ข้อมูลเพื่อการวางกลยุทธ์ธุรกิจ”  ณ โรงแรม

                   Miracle Grand Convention Hotel.  14  มกราคม  2547.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับการบริหารโครงการ.  โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง

                   กลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินและเคหการ รุ่นที่ 2  ณ ห้องประชุม 219  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

                   มหาวิทยาลัย.  21  มีนาคม  2547. 
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  สถาปัตยกรรมสู่โลกกว้าง  สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงท้องถิ่น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบัน

                   เทคโนโลยีราชมงคล.  ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  12  พฤษภาคม  2547.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  จากเอกสารคำสอนสู่ตำราเล่มเล็ก.  ศูนย์ตำราและเอกสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. ณ

                  ห้องประชุม 116  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.   13  พฤษภาคม  2547.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับโครงการอสังหาริมทรัพย์.  โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง

                   กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาวะฟื้นฟู รุ่นที่ 24  ณ ห้องประชุม 219  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 29  พฤษภาคม  2547.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.  การอบรม หลักสูตร “การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” 

                   สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3  โรงแรมปรินซ์พาเลซ.  12  มิถุนายน  2547.   
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อบ้านและความต้องการข้อมูลข่าวสาร.งานสัมมนา ครบรอบ 12 ปี โฮมบาย

                  เออร์ไกด์  เรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจกับชะตาอสังหาริมทรัพย์”   ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์  เซ็นทรัลพลาซ่า

                  ลาดพร้าว.5  สิงหาคม  2547.
    -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  ความสำคัญของทำเล ที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย.  โครงการสัมมนา“หลายเรื่องต้องรู้ สำหรับผู้ซื้อ – ผู้

                   ขายอสังหาฯ”  ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์.  20  สิงหาคม  2547.  
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  สาธารณะศิลป์และสถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษา.  โครงการบรรยายทาง

                  วิชาการเรื่อง “สาธารณะศิลป์และสถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษา”  ณ สถาบันเทคโนโลยี

                   ราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.นครราชสีมา.  25  สิงหาคม  2547.
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การประสานการใช้เทคนิคการวิจัยกับกรณีศึกษาในโครงการสำรวจความต้องการสินค้า ความพึง

                 พอใจในผลิตภัณฑ์ อุปทานในตลาด.  โครงการอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด

                  โครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 4”ณ อาคารพาร์คสวนพลู  ห้องกรรณิการ์  กรุงเทพฯ.  17  กันยายน  2547.
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  คุณค่าและมูลค่าของการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณ : ความพอดีอยู่ตรงไหน.  โครงการ

                  สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์ : การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์

                  และพัฒนาเมืองโบราณ โดยใช้กรณีตัวอย่างโบราณสถานภาคเหนือ”  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่.  
                   17  ตุลาคม  2547. 
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชนสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์.  โครงการ

                  อบรมหลักสูตร “การบริหารเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ณ ห้องคอรัล

                  โรงแรมโรสกาเด้น เอไพร์ม รีสอร์ท  จังหวัดนครปฐม.   27  พฤศจิกายน  2547.
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การประสานการใช้เทคนิคการวิจัยกับกรณีศึกษา : การสำรวจความต้องการสินค้า ความพึงพอใจ

                  ในผลิตภัณฑ์ อุปทานในตลาด.  การอบรมหลักสูตร“การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด  โครงการ

                  อสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 5”   โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย  ณ ห้องกรรณิการ์  อาคารพาร์คสวนพลู.  
                  25  กุมภาพันธ์  2548.
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  แนวคิดในการปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่เหมืองแร่.  การสัมมนา เรื่อง “เหมืองแร่ไทยรักษาความ

                  ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมเอื้อชุมชน”  สำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

                  การเหมืองแร่   ณ ห้องกมลทิพย์  โรงแรมสยามซิตี้.  1  เมษายน  2548.
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  ประวัติชื่อถนน สีลม , สาทร , สุรวงศ์.  การประชุมสัมมนาของสโมสรโรตารีธนบุรี  ณ ห้องบอลรูม 

                  โรงแรมนารายณ์.  20  เมษายน  2548.
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับโครงการอสังหาริมทรัพย์.หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารธุรกิจ

                  อสังหาริมทรัพย์ในภาวะฟื้นฟู”  รุ่นที่ 3   โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เครือ

                  ข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ณ ห้องอบรม SMEs  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

                  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา.  10  กรกฎาคม  2548.
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม.  รายวิชา ARCT 528 Environmental Conservation   ณ ห้อง

                  lecture 5  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  15  สิงหาคม  2548.
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  Theory and Practice จากทฤษฎีสู่งานจริง.  โครงการบรรยายพิเศษทางสถาปัตยกรรม ประจำ

                  ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2548   ณ ห้องบรรยาย 1   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  18 

                  สิงหาคม  2548.
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์.  สัมภาษณ์, HOME – CARE (กันยายน  2548).
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์.  สัมภาษณ์, สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใน

                  วาระครบรอบ 72 ปี  (ตุลาคม  2548).
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับโครงการอสังหาริมทรัพย์.  โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง

                 กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาวะฟื้นฟู รุ่นที่ 25   ณ ห้องบรรยาย 219  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 29  ตุลาคม  2548.
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การศึกษาการสำรวจพฤติกรรมผู้ซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อการออกแบบ.การอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์

                  ความเป็นไปได้ทางการตลาด โครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 7   โดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย   ณ ห้อง

                  คัทลียา 1   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์.  12  พฤศจิกายน  2548.
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  สถาปัตยกรรมล้านนาทฤษฎีและการปฏิบัติ.  โครงการสัมมนาทางวิชาการ “งานสถาปนิกล้านนา

                  48 นครเชียงใหม่ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”  โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์   ณ ห้องบ้านแสน

                   ตอ  โรงแรมกาดสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่.  4  ธันวาคม  2548.  
   -  บัณฑิต จุลาสัย, รศ.ดร.  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับโครงการอสังหาริมทรัพย์.  โครงการกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ

                  อสังหาริมทรัพย์  รุ่นที่  4   โดย คณะวิทยาการจัดกามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ.สงขลา.  5  กุมภาพันธ์  2549. งานด้านบริหาร


-   กรรมการบริหารสาขาวิชาเคหการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (พ.ศ. 2532 – 2535, 2541)
-   กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (พ.ศ. 2531 - 2534)
-   ผู้ประสานบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  (พ.ศ. 2530  –  2532)
-   ประธานกรรมการประจำภาควิชาเคหการ  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 112/2541   วันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2541
-   กรรมการการบริหารศูนย์บริการเอกสารวิชาการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คำสั่งคณะ

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 03/2542  วันที่ 6  มกราคม  พ.ศ. 2542
-   กรรมการการตรวจสอบรายชื่อ  เอกสาร  หลักฐาน  กลั่นกรองความดีความชอบ และตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขอพระราชทาน

    เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี  2542  คำสั่งคณะ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 51/2542  วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2542
-   กรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่  ประจำปีการศึกษา 2542  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 64/2542  วันที่  19 

    เมษายน  พ.ศ. 2542
-   กรรมการดำเนินงานวิทยานิพนธ์  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2542  คำสั่งคณะ

     สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 114/2542  วันที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2542
-   กรรมการการประสานงานฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2542  คำสั่งคณะ

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 210/2542  วันที่  25  สิงหาคม  พ.ศ. 2542
-   กรรมการประจำภาควิชาเคหการ  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 212/2542  วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2542  
-   ประธานกรรมการการบริหารหลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาเคหการ คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่

     217/2542  วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2542  
-   กรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

     (น.ส.สุมาลี  อยู่ชมสุข)  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่ 222/2542  วันที่ 7  กันยายน  พ.ศ. 2542
-   กรรมการการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  และคณะกรรมการตรวจการจ้าง  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 47/2542  วันที่ 30 

    กันยายน  พ.ศ. 2542
-   กรรมการการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 5261/2542  วันที่ 31  ตุลาคม  พ.ศ. 2542
-   กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คำสั่ง

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 248/2542  วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542
-   กรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาเคหการ ปีการศึกษา 2543  คำสั่ง

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 251/2542  วันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542
-   กรรมการ Peer  Review  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ปี 2542 - 2543  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่

     265/2542  วันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542
-   กรรมการการประเมินผลวิทยานิพนธ์  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2542  คำสั่งคณะ

     สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 10/2543  วันที่ 25 มกราคม  พ.ศ. 2543
-   กรรมการการตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร หลักฐาน  กลั่นกรองความดี ความชอบ  และตรวจสอบ  คุณสมบัติเพื่อขอพระราช

    ทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ประจำปี 2543  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรม
    ศาสตร์ ที่ 49/2543  วันที่ 13  มีนาคม  พ.ศ. 2543
-   กรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 74/2543  วันที่ 24

     มีนาคม  พ.ศ. 2543
-   กรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่  ประจำปีการศึกษา  2543  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 89/2543  วันที่  7 

    เมษายน  พ.ศ. 2543 
-   คณะกรรมการนโยบายวิชาการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ประจำปีการศึกษา  2543  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่

    156/2543  วันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2543
-   คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 157/2543  วันที่  6 

    กรกฎาคม  พ.ศ. 2543
-   อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิทยานิพนธ์  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  2543  คำสั่ง

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 163/2543  วันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2543
-   คณะกรรมการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจำภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2543  คำสั่ง

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 166/2543  วันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2543
-   คณะกรรมการนโยบายสารสนเทศและบริการวิชาการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่

    182/2543  วันที่ 19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2543
-   คณะกรรมการกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรมกลุ่มวิชาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมชุมชน  และกลุ่มวิชา

    สถาปัตยกรรมไทย  ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่

    183/2543  วันที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2543 
-   คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 240/2543  วันที่  9 

     สิงหาคม   พ.ศ. 2543
-    คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 276/2543  วัน

     ที่ 18 กันยายน  พ.ศ. 2543
-    คณะกรรมการอำนวยการโครงการอบรม ”กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาวะวิกฤต”  คำสั่งคณะ

     สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 284/2543  วันที่ 25  กันยายน  พ.ศ. 2543
-    คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   ภาควิชาเคหการ  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา

     2544  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 320/2543  และกำหนดการสอบคัดเลือก  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543
-   กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่

    338/2543  วันที่ 6  ธันวาคม  พ.ศ. 2543
-   กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณแผ่นดิน  คำสั่งคณะ

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 20/2544  วันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2544
-   กรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ  (Peer Review)  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

    มหาวิทยาลัย  ประจำปี พ.ศ. 2544 – 2545  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรม
     ศาสตร์ ที่ 46/2544  วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2544
-   กรรมการประเมินผลวิทยานิพนธ์  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจำภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2543  คำสั่ง

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 54/2544  วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2544
-   กรรมการบริหารจัดการอาคาร  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 1378/2544  วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ. 2544  
-   กรรมการตรวจสอบรายชื่อ  เอกสาร  หลักฐาน  กลั่นกรองความดี ความชอบ และตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อขอพระราชทาน

    เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี 2544  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 106/2544  วันที่  2  เมษายน  พ.ศ. 2544
-   กรรมการประกันคุณภาพ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 113/2544  วันที่  2  เมษายน 

    พ.ศ. 2544
-   กรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2544   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่

     124/2544  วันที่  20  เมษายน  พ.ศ. 2544
-   อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2544  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 198/2544 

    วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2544
-   กรรมการดำเนินการหลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคนอกเวลาราชการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา

    2544  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 199/2544
    วันที่ 26  มิถุนายน  พ.ศ. 2544
-   กรรมการดำเนินงานวิทยานิพนธ์  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2544  คำสั่งคณะ

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 200/2544  วันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2544
-   กรรมการการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอน ภาควิชาเคหการ  ปีการศึกษา2544  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 217/2544  วัน

    ที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2544
-   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาคนอกเวลาราชการ)  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่

    260/2544  วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2544
-   กรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-   คณะกรรมการพิจารณาทุนผู้ช่วยสอนภาควิชาเคหการ  ปีการศึกษา 2543 
-   กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลา

    ราชการ)  ภาควิชาเคหการ  ประจำภาคการศึกษาปลาย   ปีการศึกษา 2544  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 332/2544 

    วันที่  21  กันยายน พ.ศ. 2544
-   กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่

    340/2544  วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2544
-   กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่

    390/2544  วันที่  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2544
-   กรรมการประเมินผลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิต  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย  ปีการ

    ศึกษา 2544  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่ 411/2544  วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2544
-   กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2545
-   กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจำ

     ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2545  คำสั่งคณะ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 49/2545  วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2545
-   กรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่  ประจำปีการศึกษา 2545  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 83/2545  วันที่  22 

    เมษายน  พ.ศ. 2545
-   กรรมการบริหารหลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คำสั่งคณะ

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 87/2545  
    วันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2545
-   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ทม 1403.1.3/170  วันที่  4 

    มิถุนายน  พ.ศ. 2545 
-   กรรมการประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 125/2545  วันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ.

    2545
-   กรรมการกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม  กลุ่มวิชาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน และกลุ่มวิชา

    สถาปัตยกรรมไทย   ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาควิชา
    สถาปัตยกรรมศาสตร์  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 209/2545  วันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2545
-   กรรมการดำเนินงานวิทยานิพนธ์  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2545  คำสั่งคณะ

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 204/2545  วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2545
-   กรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่

    227/2545   วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2545
-   กรรมการทดสอบผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2546  คำสั่งคณะ

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 240/2545   วันที่  25 กันยายน 
    พ.ศ. 2545
-   กรรมการหน่วยวิจัยกฎหมาย ด้านสถาปัตยกรรมประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่

    260/2545  
-   อนุกรรมการ   อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับ 8  สายงาน

   การสอน  สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหาร
    ในสถานศึกษา  สำหรับข้าราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา  สาขาสถาปัตยกรรม   ประกาศ ณ วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.

    2545
-   กรรมการประเมินผลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิต  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย  ปีการ

    ศึกษา 2545  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่ 3/2546  วันที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2546
-   กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะ

     สถาปัตยกรรมศาสตร์  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่ 57/2546  วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2546
-   กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง  คณะ

     สถาปัตยกรรมศาสตร์  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่ 68/2546  วันที่  2  เมษายน  พ.ศ. 2546
-   กรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิต ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2546  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่  74/2546   
-   กรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการคำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่

    77/2546  วันที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2546
-   อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2546   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 85/2546  วันที่ 

    22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546
-   กรรมการทดสอบผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจำภาคการศึกษาต้น  ปีการ

    ศึกษา 2547   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 156/2546  วันที่  23  กันยายน  พ.ศ. 2546
-   กรรมการประเมินหลักสูตร  ระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   คำสั่งคณะ

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 178/2546  วันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2546
-   กรรมการประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่

     179/2546  วันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2546
-   กรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง คำสั่งคณะสถาปัตยกรรม

     ศาสตร์ ที่ 196/2546  วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2546
-   กรรมการประเมินผลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิต  ประจำภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2546   คำสั่งคณะ

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 10/2547  วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2547
-   กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม

    ศาสตร์   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 21/2547 วันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2547
-   กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4  ภาควิชาเคหการ 

     คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 45/2547  วันที่  19  มีนาคม    พ.ศ. 2547 
-   กรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่  ประจำปีการศึกษา 2547  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่ 61/2547  วันที่  22 

     เมษายน  พ.ศ. 2547
-   กรรมการบริหารจัดการอาคาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 2868/2547  วันที่  31 

    พฤษภาคม  พ.ศ. 2547
-   อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต  ระดับปริญญาบัณฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2547  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรม

    ศาสตร์ ที่ 83/2547 วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547
-   กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 114/2547  วันที่  14 

    กรกฎาคม  พ.ศ. 2547
-   กรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณสามย่าน  คำสั่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ 3714/2547  

    วันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547
-   กรรมการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2547   คำสั่งคณะ

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 128/2547   วันที่  27  กรกฎาคม พ.ศ. 2547
-   กรรมการประเมินผลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย  ปีการ

    ศึกษา 2547   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 129/2547 วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547
-   อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2547   คำสั่งคณะ

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 132/2547   วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547
-   อนุกรรมการกลุ่มวิชาการจัดการสถาปัตยกรรม ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่

   145/2547   วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2547
-   กรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 148/2547   วันที่  19 

    สิงหาคม  พ.ศ. 2547
-   กรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 149/2547   วันที่ 19  สิงหาคม 

     พ.ศ. 2547
-   กรรมการร่างหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาคภาษาอังกฤษ   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 152/2547   วัน

    ที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2547
-   กรรมการประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 156/2547วันที่  25  สิงหาคม  พ.ศ.

    2547
-   กรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง คำสั่งคณะสถาปัตยกรรม

    ศาสตร์ ที่ 164/2547   วันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2547
-   กรรมการบริหารหลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 171/2547   วันที่  9  กันยายน 

     พ.ศ. 2547
-   กรรมการกำกับการออกแบบและก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัย   คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 6384/2547   วันที่  22 

    ตุลาคม  พ.ศ. 2547
-   กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม

    ศาสตร์   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 226/2547   วันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2547
-   กรรมการพิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบและการใช้ประโยชน์อาคาร โรงภาพยนตร์สามย่านรามา   ประกาศ

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2547คณะทำงานพิจารณาดำเนินงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

    ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2548
-   คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร หลักฐาน กลั่นกรองความดี ความชอบ และตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขอพระราชทาน

    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2548  คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 23/2548   วันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548
-   คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่

    1209/2548   วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548
-   คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 1217/2548  วันที่ …… มีนาคม  พ.ศ. 2548
-   คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณสามย่าน  คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่    

    1776/2548   วันที่  28  มีนาคม  พ.ศ. 2548
-   คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2548 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์แล     

    ทฤษฎีสถาปัตยกรรม   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 47/2548   วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2548


 ด้านอื่นๆ-   กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน  2543  มีวาระ 2 ปี  สิ้นสุด วันที่ 22  ตุลาคม  พ.ศ. 2545 
-   กรรมการพิจารณาดำเนินงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน   คำสั่งที่ 173/2544  วันที่ 1 

    มกราคม  พ.ศ. 2544  ถึง 31  ธันวาคม  พ.ศ. 2544
-   กรรมการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างอาคารในเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย คำสั่งที่ 172/2544  วันที่  1  มกราคม 

    พ.ศ. 2544  ถึง  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2544     
-   กรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาราชการุณย์  คำสั่งที่ 203/2544  วันที่ 9  มกราคม  พ.ศ. 2544
-   กรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจการจ้าง  วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. 2544
-   ประธานอนุกรรมการฝ่ายการมอบรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรม  วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2544
-   กรรมการกำหนดราคากลาง อาคารธรณีวิทยา และพฤกษศาสตร์ (ระยะที่ 1)  วันที่ 1 พฤษภาคม   พ.ศ. 2544
-   ผู้แทนสำรองคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า  วันที่ 11 มิถุนายน   พ.ศ. 2544
-   คณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการจัดประกวดแนวคิดและรูปแบบการพัฒนา  “สยามสแควร์
    ในอนาคต”  คำสั่งที่ ทส.216/44  วันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2544
-   กรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  หอการค้าไทย  ประจำปี 2544 – 2545  คำสั่งที่ 40/2544 วันที่  30 กรกฎาคม  พ.ศ.

    2544
-   กรรมการการกำหนดการใช้พื้นที่ของสภากาชาดไทย  คำสั่งที่ 49/2543  วันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2543
-   กรรมการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างอาคารในเขตพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย  คำสั่งที่ 2000/2543  วันที่  10 

    พฤษภาคม  พ.ศ. 2543 
-   คณะกรรมการผู้ชำนาญพิจารณารายงานการกระทบผลสิ่งแวดล้อม โครงการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วม

    กับเอกชนด้านคมนาคม  วันที่ 11  กันยายน  พ.ศ. 2543
-   กรรมการคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 

    คำสั่งที่ 13/2542  วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2542
-   กรรมการคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการ

    ตรวจการจ้างอาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ - นิเทศศาสตร์  คำสั่งที่ 3226/2542  วันที่ 9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2542
-   กรรมการคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารบรมราชกุมารี  คำสั่งที่

    3882/2542  วันที่ 24 สิงหาคม  พ.ศ. 2542
-   กรรมการบริหารโบราณสถานแห่งชาติว่าด้วยสภาพการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICIOMOS)  คำสั่งที่ ศก.841/2542 

    วันที่ 5  ตุลาคม  พ.ศ. 2542
-   กรรมการการตรวจและรับมอบงานอาคารเรียนรวมคณะนิติศาสตร์ – คณะนิเทศศาสตร์  คำสั่งที่ 4904/2542  วันที่ 15 

    ตุลาคม  พ.ศ. 2542
-   กรรมการการดำเนินการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คำสั่งที่

    5462/2542  วันที่ 19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542
-   กรรมการการบริหารงานอาคารวิทยกิตติ์  คำสั่งที่ 5590/2542  วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542
-   กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

    ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานพักตากอากาศ (พ.ศ. 2537 – 25++)
-   กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

    ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ  (พ.ศ. 2535 – 2537)
-   ประธานกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ และกรรมาธิการฝ่ายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
-   คณะกรรมการตัดสินการประกวดแนวความคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
-   กรรมการดำเนินการจัดทำครุภัณฑ์ อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน  คำสั่งที่ 4916/2543
-   คณะทำงานเพื่อพิจารณาเสนอแนะการใช้พื้นที่จังหวัดนครนายกให้เป็นประโยชน์ คำสั่งสภากาชาดไทย ที่ 138/2546  วัน

    ที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2546  
-   กรรมการการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างอาคารโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณสามย่าน (ฝั่งคณะพาณิชยศาสตร์และการ

    บัญชี)   ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
-   กรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
-   กรรมการพิจารณาดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณถนนอ่อนนุช
-   ประธานกรรมการตรวจการจ้างส่วนการพัสดุ  สำนักบริหารแผนและการคลัง คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 2328/2546 

    วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546
-   คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาการใช้พื้นที่จังหวัดนครนายก  คำสั่งสภากาชาดไทย ที่ 495/2546  วันที่  30  พฤษภาคม 

    พ.ศ. 2546
-   กรรมการโบราณสถานแห่งชาติ ว่าด้วยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ  (ICOMOS Thailand)   สำนักสถาปัตยกรรม

    และหัตถศิลป์
-   คณะกรรมการดำเนินงานสมาคมราชกรีฑาสโมสร   The Royal Bangkok Sports Club
-   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ  ประจำวารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม
-   คณะทำงานพิจารณาดำเนินงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศ ณ วันที่  27 

    กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2547
-   คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา และกรรมการตรวจการจ้าง  องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ม.ท.)   ที่

     6106(4)/2194  วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2547 
-   กรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เงินทุนวิจัย  กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ประกาศ

     ณ วันที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2547
-   กรรมการพิจารณาแบบ โครงการพัฒนาที่ดินชายฝั่งทะเลหัวหิน  ประกาศ ณ วันที่  30  เมษายน พ.ศ. 2547 
-   ประธานกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม  สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปี  2547 – 2549  

    คำสั่งที่ 236/2547   วันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547   
-   กรรมการชุดที่ 3 ตรวจและประเมินข้าราชการครู เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 สาขาสถาปัตยกรรม   คำสั่งสำนัก

    งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
    วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2547
-   กรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะครบรอบ 72 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คำสั่งคณะ

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 105/2547   วันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547
-   ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่

    507/2548   วันที่  27  มกราคม  2548
-   คณะกรรมการจัดงานจุฬาวิชาการ ปี 2548  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 48/2548   วัน

    ที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2548
-   ที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   วาระประจำปี  2548 – 2549  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
-   คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง   คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 3790(1)/2548 วันที่  22  มิถุนายน  2548
-   คณะกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ (Peer Review) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2548 – 2549   วันที่ 

    10  ตุลาคม  2548
-   คณะกรรมการปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์กลาง   คำสั่งคณะกรรมการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด   สั่ง ณ วันที่  26 

    ตุลาคม  2548
-   กรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
-   คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานจ้างออกแบบโครงการจตุรัสจามจุรี   ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่  14 

    ตุลาคม  2548