รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ปทุมานนท์
  สถ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ),
M.Arch. (U.of Illinois),
D.Arch. (U.of Michigan)
  email : tipsuda.p@chula.ac.th
 
 

ส่วนที่ 1 : ผลงานทางวิชาการ       ก.ม. 03


แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
ของรองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ปทุมานนท์
สังกัด ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-------------------------
1. ประวัติส่วนตัว
1.1 วัน เดือน ปีเกิด         17 มกราคม 2496
1.2 อายุ   52   ปี
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิต่ำไปสูงตามลำดับ)
คุณวุฒิ   ปีที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
1.3.1 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2518  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    (สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)
1.3.2 Master of Architecture  2524  University of Illinois U.S.A.
1.3.3 Docter of Architecture  2532  University of Michigan U.S.A.
2.    ประวัติการรับราชการ
2.2  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์   เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2524
2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2533
2.4  ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
3.  ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี
      3.1  งานสอน
ระดับ   รายวิชาที่สอน    ชั่วโมง/สัปดาห์   ภาค/ปีการศึกษา
ปริญญาตรี  361117 STUDIO IN DESIGN  ปฏิบัติการ     8   ภาคต้น / 2537
ปริญญาตรี  361151 ARCH DRAWING    ปฏิบัติการ     4   ภาคต้น / 2537
ปริญญาตรี  361420 PHENOMENOLOGY IN ARCH  บรรยาย         2   ภาคต้น / 2537
ปริญญาตรี  361634 RES METHOD SOC STA   บรรยาย         3   ภาคต้น / 2537
ปริญญาตรี  361119 ARCH DESIGN I   ปฏิบัติการ     8   ภาคปลาย / 2537
ปริญญาตรี  361152 ARCH PRESENTATION  ปฏิบัติการ     4   ภาคปลาย / 2537
ปริญญาตรี  361420 PHENOMENOLOGY IN ARCH บรรยาย         2   ภาคปลาย / 2537
ปริญญาตรี  361497 LARGE SCALE BLDG SYS  บรรยาย         2   ภาคปลาย / 2537
ปริญญาตรี  361518 THESIS     ปฏิบัติการ   24   ภาคปลาย / 2537
ปริญญาตรี  361117 STUDIO IN DESIGN  ปฏิบัติการ     8   ภาคต้น / 2536
ปริญญาตรี  361151 ARCH DRAWING   ปฏิบัติการ    4   ภาคต้น / 2536
ปริญญาตรี  361670 METHOD RESEARCH ARCH บรรยาย        3   ภาคต้น / 2536
ปริญญาตรี  361119 ARCH DESIGN I   ปฏิบัติการ    8   ภาคปลาย / 2536
ปริญญาตรี  361152 ARCH PRESENTATION  ปฏิบัติการ    4   ภาคปลาย / 2536
ปริญญาตรี  361420 PHENOMENOLOGY IN ARCH บรรยาย        2   ภาคปลาย / 2536
ปริญญาตรี  361497 LARGE SCALE BLDG SYS  บรรยาย        2    ภาคปลาย / 2536
ปริญญาตรี  361518 THESIS    ปฏิบัติการ  24   ภาคปลาย / 2536
ปริญญาตรี  361117 STUDIO IN DESIGN  ปฏิบัติการ    8   ภาคต้น / 2535
ปริญญาตรี  361151 ARCH DRAWING   ปฏิบัติการ    4   ภาคต้น / 2535
ปริญญาตรี  361420 PHENOMENOLOGY IN ARCH บรรยาย        2   ภาคต้น / 2535
ปริญญาตรี  361670 METHOD RESEARCH ARCH บรรยาย        3   ภาคต้น / 2535
ปริญญาตรี  361119 ARCH DESIGN I   ปฏิบัติการ    8   ภาคปลาย / 2535
ปริญญาตรี  361152 ARCH PRESENTATION  ปฏิบัติการ    4   ภาคปลาย / 2535
ปริญญาตรี  361497 LARGE SCALE BLDG SYS  บรรยาย        2   ภาคปลาย / 2535
ปริญญาตรี  361420 PHENOMENOLOGY IN ARCH บรรยาย        2   ภาคปลาย / 2535
ปริญญาตรี  361518 THESIS    ปฏิบัติการ  24   ภาคปลาย / 2535
 3.2   งานวิจัย
3.2.1 กำลังดำเนินการวิจัยเรื่อง  The  Psycho-Poetic  Dimension  of   the  Space We  Love  :  A  Phenomenological  study  of  the  Well-Being  place  for Human  Being  2534 – ปัจจุบัน  ระยะเวลาที่ใช้ประมาณ  3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3.3  งานบริการทางวิชาการ
3.3.1  กรรมการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2534 – ปัจจุบัน
3.3.2 กรรมการวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2534 – 2535
3.3.3 กรรมการสอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2534 – ปัจจุบัน
3.3.4 กรรมการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2534 – ปัจจุบัน
3.3.5 กรรมการทดสอบผู้สมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2534 – ปัจจุบัน
3.3.6 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2534 – ปัจจุบัน
3.3.7 กรรมการควบคุมการปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2534 – ปัจจุบัน
3.3.8 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2534 – ปัจจุบัน
3.3.9 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2535 – ปัจจุบัน
3.3.10 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  ปีการศึกษา 2536 – ปัจจุบัน
3.3.11 กรรมการห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2536 – ปัจจุบัน
3.3.12 กรรมการ ดำเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ปัจจุบัน
3.3.13 กรรมการตรวจสอบแบบอาคารของมหาวิทยาลัย 2536-ปัจจุบัน
3.4  งานบริหาร
3.4.1 กรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (ผู้แทนคณาจารย์)  ปี  2534-2536
3.4.2 นายทะเบียนประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปี  2534-ปัจจุบัน


 3.5  งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
3.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาตรี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา  2534-ปัจจุบัน
3.5.2 ฝ่ายฝึกซ้อมและจัดบัณฑิตขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  2534-2536
           4.  ผลงานทางวิชาการ
4.1 ผลงานทางวิชาการ
   4.1.1  เอกสารประกอบการสอน
4.1.1.1 ทิพย์สุดา  ปทุมานนท์  มูลฐานการออกแบบ  361111  ปี  2525  จำนวน  107  หน้า
4.1.1.2  ทิพย์สุดา  ปทุมานนท์  มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม  361113   ปี  2525  จำนวน  71  หน้า
4.1.1.3 ทิพย์สุดา  ปทุมานนท์  การเขียนภาพสถาปัตยกรรม  361152  ปี  2532  จำนวน  40  หน้า
4.1.2  งานแต่ง  เรียบเรียง  แปลหนังสือ  หรือเขียนบทความทางวิชาการ
4.1.2.1  งานเรียบเรียง
4.1.2.1.1 ทิพย์สุดา  ปทุมานนท์  STRUCTURE  ปี  2525  จำนวน  62  หน้า  ใช้ประกอบการสอนรายวิชามูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม  361113  ชั้นปีที่  1  นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
          4.1.2.2  บทความทางวิชาการ
4.1.2.2.1 ทิพย์สุดา  ปทุมานนท์  “ACHITECTURAL  SPACE”  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา  2524  หน้า  104-125
4.1.2.2.2 ทิพย์สุดา  ปทุมานนท์  “ภาษาภาพ”  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา  2527  หน้า  133-143
4.2  ผลงานทางวิชาการ
       4.2.1  เอกสารคำสอน
4.2.1.1  ทิพย์สุดา  ปทุมานนท์  ปรากฎการณ์ศาสตร์ในสถาปัตยกรรม  361420  ปี  2532  -  2537  จำนวน  206  หน้า  พิมพ์ที่โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ใช้เป็นหนังสือประกอบหน่วยการสอนเรื่อง  การวิจัยสถาปัตยกรรมด้วยวิธีการของปรากฎการณ์ศาสตร์  ในรายวิชา  361670  ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม
- และใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบในเรื่องความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม
- เผยแพร่โดยการวางจำหน่าย  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี  2536  (พิมพ์ครั้งที่  1  จำนวน  1,000  เล่ม)
         4.2.2  งานแต่ง  เรียบเรียง  แปลตำรา  หรือ  หนังสือ
4.2.2.1 ทิพย์สุดา  ปทุมานนท์  COMPOSITION  &  SPACE  จัดพิมพ์โดย  49  กราฟฟิค  แอนด์  พับบิเคชั่น  ปี  2535  (พิมพ์ครั้งที่  1  จำนวน  1,000  เล่ม)  ปี  2537  (พิมพ์ครั้งที่  2  จำนวน  1,000  เล่ม)  จำนวน  83  หน้า
- ใช้เป็นตำราสำหรับรายวิชา  361116  มูลฐานการออกแบบและ  361117  ปฏิบัติการออกแบบ  ชั้นปีที่  1
- ใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบในเรื่องความรู้ทั่วไปในการออกแบบชั้นพื้นฐาน
- เผยแพร่โดยการวางจำหน่าย  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี  2535-2537
4.2.2.2 ทิพย์สุดา  ปทุมานนท์  กำเนิดสถาปัตยกรรม  :  กำเนิดนิรนาม  กำเนิดในโลกของเด็กและกำเนิดในภาษา  จัดพิมพ์โดย  อาร์ต  แอนด์  อาร์คิเทคเจอร์พับลิเคชั่นส์  ปี  2537  (พิมพ์ครั้งที่  1  จำนวน  500  เล่ม)  จำนวน  150  หน้า
- ใช้เป็นตำราสำหรับรายวิชา  361420  ปรากฎการณ์ศาสตร์ในสถาปัตยกรรม
- ใช้เป็นตำราประกอบหน่วยการสอนเรื่อง  VERNACULAR  ARCHITECTURE  ในรายวิชา  361118  มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
- และใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบในเรื่องความเข้าใจสถาปัตยกรรม  ปรัชญาสถาปัตยกรรม  ภารกิจและจิตสำนึกของสถาปนิก
- เผยแพร่โดยการวางจำหน่าย  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี  2537